دستگاه حضور وغیاب

 

دستگاه کنترل دسترسی مدل TU10

 

مشخصات دستگاه کنترل تردد

 

دستگاه کنترل تردد کارتی و رمزی و دارای صفحه کلید می باشد که برای استفاده های مخلف از جمله کنترل دسترسی و کنترل آسانسور و سیستم های امنیتی جهت فعال و غیر فعال کردن آنها به کار میرود . این دستگاه دارای کارتخوان است و دارای رله ی داخلی می باشد.

دستگاه TU10 از باز کردن غیر مجاز درب ها  توسط کاربران محافظت می کند.