دستگاه حضور وغیاب

امکانات نرم افزار حضور و غیاب شرکت پیشگامان

 

بازگشتامکان گروه بندی افراد در دسته های مختلف کاری

بازگشتامکان تعریف افراد بهمراه اطلاعات شخصی و انتساب قوانین کاری مختلف

بازگشتتعریف ساعتهای کاری مختلف و انتساب به افراد

بازگشتتعریف قوانین مختلف کاری و قرار دادن افراد در آن الگوها

بازگشتمکان محدودیت افراد در انواع اضافه کار و کسرکار

بازگشتامکان شناور شدن شیفت افراد به میزان دلخواه

بازگشتمکان تعریف انواع مرخصی و ماموریت بصورت ساعتی و روزانه

بازگشتامکان ثبت دستی تردد و ویرایش و حذف ترددهای تخلیه شده از دستگاه

بازگشتارائه انواع گزارش های کارکرد، تاخیرها، اضافه کار، مرخصی و ماموریت در بازه های مختلف کاری

بازگشتامکان تعریف کاربران با سطح دسترسی های مختلف

بازگشتامکان پشتیبانگیری و بازیابی اطلاعات در زمان مناسب

 

برخی فرمهای اصلی نرم افزار