دستگاه حضور وغیاب

  

قفل هتل

ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻔﺎظﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ در ﺗﺤﻘﻖ و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اھﻢ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ، ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن، ھﺪاﯾﺖ وﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺎﻣﺘﯽ، ﻋﺪم اﺗﻼف وﻗﺖ را ﺗﺴﮫﯿﻞ و ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺮار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﻗﻔﻞ ھﺎی ﮐﺎرﺗﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن آن در راس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﺮددھﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺎی ﻣﺪرن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ھﺘﻠﺪاری و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ھﺎ واﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع آﻧﺎن اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺤﻘﻖ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﮫﻤﺎن ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ھﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ھﺘﻞ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣهﻢ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ «اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد» اﺳﺖ.