فراخوان مشتری لرزشی (بدون صدا)

(Wireless Customer Pager)

این فراخوان در اختیار مشتری قرارداده می شود و در زمان آماده شدن سفارش ، به لرزش در می آید و مشتری را از آماده شدن سفارش مطلع می سازد این فراخوان مناسب اماکنی است که سکوت اهمیت دارد و یا چندین مجموعه در کنار هم قرار دارند و در صورت وجود فراخوان های صوتی ممکن است شلوغی و اختلال به وجود آید.